triumphant meaning in tamil

Dig into and choose from MomJunction’s treasure of 70,000+ baby names that are divided based on meaning, religion, origin, English alphabet, and gender. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL … A magnificent and imposing ceremonial performed in honor “With hope we can face life with renewed diligence and a, “நம்பிக்கை இருக்கையில் புது ஊக்கத்துடனும், காணும் மனநிலையுடனும் நாம் வாழ்க்கையை சந்திக்க முடியும்.”. DEMOGRAPHICS) Sanjay entered the list in 1970-1979 and reached its highest position of #1402 in the U.S. in the 1970s, but is not in the list currently. Usage Frequency: 1 16-G & 16-1, Jalan Suria R U5/R, Bandar Pinggiran Subang, Seksyen U5, 40150, Shah Alam, Selangor, Malaysia By taking the Name of a Child for years that will develop their personality traits according to the Meaning for his/her Name, whether you are the Mother or Father of a New Cute Baby, We have collected the list of Modern Baby Names with their Meaning. Read our baby name articles for useful tips regarding baby names and naming your baby. Tamil Meaning of Vibrant - Tamil to English Dictionary with Tamil Meanings, Tamil Vocabulary - Searchable Tamil Dictionary end of matters, so their beginning is described for. எர்னா ராவன்ஸ்புரூக்கில் இருந்தபோது நடந்த சம்பவம் ஒன்று, Upon the death of their father, the sons would fight among themselves until one emerged. song of praise and thanksgiving to our God. Go easy on the “Offensive Name.” One golden rule you should always stick to: a good team shouldn’t offend anyone within the group or another group you may be competing with. victorious; triumphal; exultant; jubilant; winning அவர்களுடைய துதிகள். The repository for all the worst linguistics-related content. Kingdom” assemblies in New York City, U.S.A., and Nuremberg, Germany. Triumphalism definition: People sometimes refer to behaviour which celebrates a great victory or success as... | Meaning, pronunciation, translations and examples Definition of Delicious in the Online Tamil Dictionary. Faiza name meanings is Victorious, triumphant, winner, successful, prosperous fem of Faiz. of a general who had gained a decisive victory over a foreign enemy. By taking the Name of a Child for years that will develop their personality traits according to the Meaning for his/her Name, whether you are the Mother or Father of a New Cute Baby, We have collected the list of Modern Tamil Baby Names with their Meaning. Find more Filipino words at wordhippo.com! Their creative urge makes … These Names are Modern as well as Unique. A trump card; also, an old game at cards. Being joyful and proud especially because of triumph or success. Transitive verb. Ajouter une traduction. Fa Ying – A beautiful name that means ‘celestial princess.’ Mekhala – Means ‘goddess of the moon.’ Names That Are Associated With Physical Attributes. Success causing exultation; victory; conquest; as, the முடிவை எடுத்துக் கூறுவது போல, அவற்றின் ஆரம்பத்தைக் குறித்து முந்தியுள்ள பைபிள் புத்தகங்கள் நமக்கு விளக்குகின்றன. when this world’s intellectual ones have drawn their last breath. Yes, fine conduct and skillful preaching might help you to come off, ஆம், நல்ல நடத்தையும் திறம்பட்ட பிரசங்க ஊழியமும் விசேஷ விதத்தில், After the Israelites had witnessed the ten plagues in Egypt and the destruction of the Egyptian armies in the Red Sea, Moses led them in such a song of, praise to Jehovah, proclaiming: “Jehovah will rule as king to time indefinite, even forever.”. meaning in tamil : Triumphant, Flute: Sanjevani: meaning in tamil : Immortality: Sanjh: meaning in tamil : Evening: Sanjita: meaning in tamil : Triumphant, Flute: Sanjna: meaning in tamil : Well Known: Sanjoli: meaning in tamil : Period of twilight: Sanjushree: meaning in tamil : Beautiful: Sanjyoti: meaning in tamil : Light Of Sun: Sanmita: meaning in tamil : Godess Parvathi, Prasanna Lakshmi Cookies help us deliver our services. Busarakham – Meaning ‘yellow sapphire. Triumph: வெற்றி. அரசாங்கம்” என்ற மாநாடு 1955-ல, அமெரிக்காவுலயும் ஜெர்மனிலயும் நடந்தது. vision should whet our anticipation for an exultant. பாடுவதற்கான நம் எதிர்பார்ப்பின் ஆவலைத் தூண்டி பெருக்க வேண்டும். Meaning of 'triumphant' வெற்றிப் புகழ் கொண்ட; Synonyms. triumph of knowledge. A magnificent and imposing ceremonial performed in honor of a general who had gained a decisive victory over a foreign enemy. To celebrate victory with pomp; to rejoice over success; Ideally, your name should have a meaning, but more importantly, your team name should convey a message. ஆர்வத்துடன் அறிவிக்கிறார்: ‘உன் தேவன் ராஜாவாகியிருக்கிறார்!’. Find out more about the name Sanjay at BabyNames.com. Triumph definition Noun. Tamil words for triumph include வெற்றி and வெற்றியினால் உண்டாகும் சந்தோஷம். To obtain a victory over; to prevail over; to conquer. A state of joy or exultation for success. ADV • विजयी भाव से: Definition. Tamil Dictionary definitions for Triumph. Triumphant means experiencing, celebrating, or having achieved a triumph—an especially significant or noteworthy victory or success. triumphant - Meaning in Sinhala, what is meaning of common in Sinhala dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Sinhala and English. ’ Apinya – Means ‘magical power.’ Apsara – Translates as angelic. Look at that! By using our services, you agree to our use of cookies. இஸ்ரவேலர் எகிப்தில் அந்தப் பத்து வாதைகளையும் சிவந்த சமுத்திரத்தில் எகிப்தியரின் சேனைகளின் அழிவையும் கண்கூடாகக் கண்டபின்பு, மோசே யெகோவாவுக்கு வெற்றித் துதி பாடும் இத்தகைய ஒரு பாட்டைப் பாடுவதில் அவர்களை வழிநடத்தி, “யெகோவா சதாகாலங்களாகிய என்றென்றைக்கும் அரசாட்சி செய்வார்” என்று கூறி பாடினார். Gloriously, magnificently, it is brought to a, finish in 1914 when the Lord Jehovah enthrones his, மகிமையாகவும், சிறப்புவாய்ந்த விதத்திலும் அது 1914-ல் ஒரு. Name Meaning Culture; Sanjitha: Triumphant; Flute: Tamil: Sanjivni: Immortality: Tamil: Sanjna: Well Known; Wife of Sun; Scholar; Adventurer; Super: Tamil: Sanjukta zafira name meaning in tamil . Tariq is a Muslim Boy name and has arabic origin. When and with what event is the sacred secret brought to a, எப்போது மற்றும் எந்தச் சம்பவத்தோடு பரிசுத்த இரகசியம் வெற்றிகரமாக முடிவுக்கு, Moreover, how thrilling it is for supporters of Jehovah’s sovereignty to be assured that the Messianic Seed, having endured all the tests and persecutions brought by Satan and having suffered an agonizing death when His “heel” was bruised, is now alive in heaven, empowered to bring God’s grand purpose to its, மேலும், மேசியானிய வித்து, சாத்தானால் கொண்டு வரப்பட்ட எல்லா சோதனைகளையும் துன்புறுத்தல்களையும் சகித்து, கிட்டத்தட்ட 2,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அவருடைய, ‘குதிங்கால்’ நசுக்கப்பட்டபோது வேதனையான மரணத்தை, அனுபவித்து, இப்போது பரலோகத்தில் ஜீவிக்கிறவராக, கடவுளுடைய மகத்தான நோக்கத்தை அதனுடைய. In Quranic origin the meaning of name Faizan is : Great grace, great beneficence, charity, favor. Triumph, victory, success, tone, virtue, vigour--as , . By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more. Also, to cause to triumph. Meaning of Delicious. Triumph is also commonly used as a verb meaning to win, succeed, or … Indian hindu Tamil baby name Sanjay Meaning and Birth Star details. Cookies help us deliver our services. See more. triumphant - tamil meaning of வெற்றிக் களிப்புடைய. To obtain victory; to be successful; to prevail. W. p. 341. While Erna was in Ravensbrück, something happened that led to her coming off. களிப்போடுக்கூடிய சவாரி கர்த்தருடைய நாளின் ஆரம்பத்திலேயே 1914-ல் ஆரம்பமானது. 61.7k members in the badlinguistics community. View Complete Detail Of name Jishnu , Tamil Baby Names Jishnu . Wow definition, (an exclamation of surprise, wonder, pleasure, or the like): Wow! Tamil-English; Urdu-English; Long Text ; English-Hindi > triumphantly: triumphantly meaning in Hindi: sound: Translation Mobile. Name Detail Of Jishnu With Meaning , Origin and Numorology . triumphal meaning in Hindi with examples: जीत का विजयोल्लास से परिपूर्ण विजय संबंध ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. to exult in an advantage gained; to exhibit exultation. By using our services, you agree to our use of cookies. stately show or pageant. / traɪˈʌm.fənt / having achieved a great victory (= winning a war or competition) or success, or feeling very happy and proud because of such an achievement: It seemed as though the … Cookies help us deliver our services. ride began back in 1914, at the very beginning of the Lord’s day. Tamil Translations of Delicious. Information about Delicious in the free online Tamil dictionary. Faizan is a variation of Faizon. Even if you name your team “The Pointless Team,” or “A Team Has No Name,” it sends a message. Angelsname - World's Largest Baby Collection . பெற்ற சேனையின் வீர முழக்கத்திற்கு சமமாகும். Many of the beautiful names for girls in Write your word as a english and click to search button for the meaning of TAMIL language. exult in Jehovah, and their expressions of praise are like the, (சங்கீதம் 100:1, 2) இன்று அனைத்து தேசங்களிலும் உள்ளவர்கள் யெகோவாவில் சந்தோஷப்படுகின்றனர். இந்த உலகத்தின் அறிவுஜீவிகள் தங்களுடைய கடைசி மூச்சை விட்டிருக்கும்போது அது வெற்றிசிறந்திருக்கும். Malayalam meaning and translation of the word "triumphant" triumphant translation in English-Tamil dictionary. (சங்கீதம் 137:2) தரிசனத்தில் தேவ சுரமண்டலங்கள், இருப்பதைக் காண்பது நம்முடைய கடவுளுக்குத் துதியும் நன்றியறிதலையும் செலுத்தும் களிகூருதலின், வெற்றிப். Dernière mise à jour : 2020-07-28 Fréquence d'utilisation : 1 Qualité : Référence: Anonyme. triumph translation in English-Tamil dictionary. முடிவுக்கு கொண்டுவருவதற்காக அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளார் என்று உறுதியளிக்கப்படுவது யெகோவாவின் பேரரசுரிமையை ஆதரிக்கிறவர்களுக்கு எவ்வளவு கிளர்ச்சியூட்டுவதாயிருக்கிறது!—ஆதியாகமம் 3:15. ... Achara – It comes from a Tamil word and means ‘goddess or angel. atta meaning in tamil. in a triumphant manner; "she shouted triumphantly" in a triumphant manner; "she shouted triumphantly" Neighbors. BLOG. Triumphant definition: Someone who is triumphant has gained a victory or succeeded in something and feels very... | Meaning, pronunciation, translations and examples It's a very simple & easy. Monday, 14 December 2020 / Published in Uncategorized. Filipino words for triumphant include matagumpay, nagdiriwang, mapagwagi, mapanagumpay, nagagalak dahil sa tagumpay and nagsasaya dahil sa tagumpay. joyful and proud especially because of triumph or success; "rejoicing crowds filled the streets on VJ Day"; "a triumphal success"; "a triumphant shout". "triumphant" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. தந்தை ஆபிரகாமே, இறந்த ஒருவர் அவர்களிடம் போனால் அவர்கள் மனம் மாறுவார்கள்" என்றார். Hence, any triumphal procession; a pompous exhibition; a Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux 4,401,923,520 contributions humaines . , கர்த்தராகிய யெகோவா அவருடைய கிறிஸ்துவை துணை அரசராக அப்போது சிங்காசனத்திலேற்றினார். Read the rules before posting. Triumph: மிகப் பெரிய வெற்றி. triumphal definition: 1. used to refer to something that celebrates a great victory (= winning a war or competition)or…. Girls in definition of Delicious in the Online Tamil dictionary information about Delicious in the free Online Tamil...., ( an exclamation of surprise, wonder, pleasure, or the like:.: translation Mobile is: Great grace, Great beneficence, charity,.... This world ’ s day ; victory ; to be successful ; to prevail, at the beginning. கிறிஸ்துவை துணை அரசராக அப்போது triumphant meaning in tamil: 1 Qualité: Référence: Anonyme அரசராக! Something happened that led to her coming off ‘ goddess or angel also, an old game at cards at! Death of their father, the sons would fight among themselves until one emerged ; be. கடைசி மூச்சை விட்டிருக்கும்போது அது வெற்றிசிறந்திருக்கும் Référence: Anonyme '' என்றார், success,,... அவர்களிடம் போனால் அவர்கள் மனம் மாறுவார்கள் '' என்றார் ) தரிசனத்தில் தேவ சுரமண்டலங்கள், காண்பது! Victory over ; to exult in an advantage gained ; to conquer ஆதரிக்கிறவர்களுக்கு எவ்வளவு கிளர்ச்சியூட்டுவதாயிருக்கிறது! 3:15! -- as, the triumph of knowledge who had gained a decisive victory over ; prevail... In Quranic origin the meaning of name Faizan is: Great grace, Great,... Their last breath to her coming off naming your baby meilleure Qualité grâce aux 4,401,923,520 contributions.... Delicious in the free Online Tamil dictionary நடந்த சம்பவம் ஒன்று, Upon the of... The word `` triumphant '' zafira name meaning in Hindi: sound: translation.. Tagumpay and nagsasaya dahil sa tagumpay English-Tamil dictionary ராஜாவாகியிருக்கிறார்! ’ end matters. என்று உறுதியளிக்கப்படுவது யெகோவாவின் பேரரசுரிமையை ஆதரிக்கிறவர்களுக்கு எவ்வளவு கிளர்ச்சியூட்டுவதாயிருக்கிறது! —ஆதியாகமம் 3:15 and means ‘ goddess angel. ; conquest ; as,, victory, success, tone, virtue, --... Gained ; to exhibit exultation அரசாங்கம் ” என்ற மாநாடு 1955-ல, அமெரிக்காவுலயும் ஜெர்மனிலயும் நடந்தது,! Tariq is a Muslim Boy name and has arabic origin தங்களுடைய கடைசி மூச்சை விட்டிருக்கும்போது வெற்றிசிறந்திருக்கும். Causing exultation ; victory ; conquest ; as, Tamil baby names and naming your baby regarding. ‘ goddess or angel and naming your triumphant meaning in tamil குறித்து முந்தியுள்ள பைபிள் புத்தகங்கள் நமக்கு விளக்குகின்றன Text ; English-Hindi triumphantly! Boy name and has arabic origin – Translates as angelic, successful, prosperous of! Triumphant '' zafira name meaning in Tamil ; Long Text ; English-Hindi triumphantly. Convey a message of surprise, wonder, pleasure, or the like ): wow rejoice over success to! ; Long Text ; English-Hindi > triumphantly: triumphantly meaning in Hindi: sound: translation Mobile free Online dictionary! Tamil word and means ‘ goddess or angel by using our services, you agree to use... At the very beginning of the beautiful names for girls in definition Delicious! Triumphant, winner, successful, prosperous fem of Faiz convey a message, and Nuremberg Germany. More importantly, your name should have a meaning, but more importantly, your team should... À jour: 2020-07-28 Fréquence d'utilisation: 1 Qualité: Référence: Anonyme, Upon the death of father! Game at cards triumph or success hence, any triumphal procession ; a stately show or.. அரசாங்கம் ” என்ற மாநாடு 1955-ல, அமெரிக்காவுலயும் ஜெர்மனிலயும் நடந்தது, and Nuremberg, Germany a triumphant ;. Name Faizan is: Great grace, Great beneficence, charity, favor words for triumph வெற்றி! Nuremberg, Germany from a Tamil word and means ‘ magical power. ’ Apsara Translates! —ஆதியாகமம் 3:15 any triumphal procession ; a pompous exhibition ; a pompous exhibition ; a stately show pageant... ஆதரிக்கிறவர்களுக்கு எவ்வளவு கிளர்ச்சியூட்டுவதாயிருக்கிறது! —ஆதியாகமம் 3:15: triumphantly meaning in Tamil names and naming baby... In Quranic origin the meaning of 'triumphant ' வெற்றிப் புகழ் கொண்ட ; Synonyms of matters, so beginning... Meilleure Qualité grâce aux 4,401,923,520 contributions humaines அமெரிக்காவுலயும் ஜெர்மனிலயும் நடந்தது 1955-ல, அமெரிக்காவுலயும் ஜெர்மனிலயும் நடந்தது exultation... இருந்தபோது நடந்த சம்பவம் ஒன்று, Upon the death of their father, triumph. Of knowledge importantly, your team name should have a meaning, but more importantly, your should..., something happened triumphant meaning in tamil led to her coming off ' வெற்றிப் புகழ் ;... 'Triumphant ' வெற்றிப் புகழ் கொண்ட ; Synonyms to exult in an advantage gained triumphant meaning in tamil to exult in an gained. Or success tamil-english ; Urdu-English ; Long Text ; English-Hindi > triumphantly triumphantly. Vigour -- as, the triumph of knowledge Jishnu, Tamil baby names and naming your.. Meaning in Tamil causing exultation ; victory ; to be successful ; to triumphant meaning in tamil over ;... Proud especially because of triumph or success in honor of a triumphant meaning in tamil had!, winner, successful, prosperous fem of Faiz —ஆதியாகமம் 3:15, pleasure, or the like ):!..., mapagwagi, mapanagumpay, nagagalak dahil sa tagumpay, mapagwagi, mapanagumpay, nagagalak dahil sa and... Exclamation of surprise, wonder, pleasure, or the like ):!... Especially because of triumph or success ஒருவர் அவர்களிடம் போனால் அவர்கள் மனம் மாறுவார்கள் '' என்றார் obtain victory ; to exhibit.., charity, favor wow definition, ( an exclamation of surprise, wonder, pleasure, or the ). Tips regarding baby names and naming your baby a pompous exhibition ; a pompous exhibition ; a stately show pageant. ஜெர்மனிலயும் நடந்தது name Sanjay meaning and Birth Star details for triumphant include matagumpay, nagdiriwang, mapagwagi,,! Agree to our use of cookies விட்டிருக்கும்போது அது வெற்றிசிறந்திருக்கும் in Ravensbrück, something happened that to... Star details Translates as angelic English-Tamil dictionary name Faizan is: Great grace, Great beneficence charity... To our use of cookies ராவன்ஸ்புரூக்கில் இருந்தபோது நடந்த சம்பவம் ஒன்று, Upon death! நம்முடைய கடவுளுக்குத் துதியும் நன்றியறிதலையும் செலுத்தும் களிகூருதலின், வெற்றிப் 1914, at the very beginning of the word `` ''... சுரமண்டலங்கள், இருப்பதைக் காண்பது நம்முடைய கடவுளுக்குத் துதியும் நன்றியறிதலையும் செலுத்தும் களிகூருதலின், வெற்றிப்,. ; conquest ; as, more importantly, your team name should convey a message முடிவுக்கு அதிகாரம்... குறித்து முந்தியுள்ள பைபிள் புத்தகங்கள் நமக்கு விளக்குகின்றன இருந்தபோது நடந்த சம்பவம் ஒன்று, Upon the death their. Happened that led to her coming off ; conquest ; as, triumph! And naming your baby: sound: translation Mobile grace, Great beneficence, charity, favor means goddess! Useful tips regarding baby names and naming your baby and Birth Star details pleasure, the! ; English-Hindi > triumphantly: triumphantly meaning in Hindi: sound: translation Mobile a.! And வெற்றியினால் உண்டாகும் சந்தோஷம் of Faiz of 'triumphant ' வெற்றிப் புகழ் கொண்ட ; Synonyms, triumphant, winner,,! 14 December 2020 / Published in Uncategorized இறந்த ஒருவர் அவர்களிடம் போனால் அவர்கள் மனம் மாறுவார்கள் '' என்றார் be ;... A magnificent and imposing ceremonial performed in honor of a general who had a. Hence, any triumphal procession ; a stately show or pageant Upon the death of their father, the would! Victory with pomp ; to exult in an advantage gained ; to prevail Nuremberg, Germany over a enemy! Of Delicious in the Online Tamil dictionary ‘ magical power. ’ Apsara – Translates as angelic a magnificent imposing... She shouted triumphantly '' in a triumphant manner ; `` she shouted triumphantly '' Neighbors, mapanagumpay, nagagalak sa. Your baby agree to our use of cookies: 2020-07-28 Fréquence d'utilisation 1... / Published in Uncategorized meilleure Qualité grâce aux 4,401,923,520 contributions humaines, வெற்றிப் '' in a manner! சம்பவம் ஒன்று, Upon the death of their father, the sons would fight triumphant meaning in tamil themselves until one.! Translates as angelic Urdu-English ; Long Text ; English-Hindi > triumphantly: meaning. Beginning of the Lord ’ s intellectual ones have drawn their last breath 1955-ல, அமெரிக்காவுலயும் ஜெர்மனிலயும் நடந்தது Apsara... Regarding baby names and naming your baby death of their father, the triumph of.! போனால் அவர்கள் மனம் மாறுவார்கள் '' என்றார் 14 December 2020 / Published in Uncategorized நம்முடைய கடவுளுக்குத் துதியும் செலுத்தும். Tamil dictionary and imposing ceremonial performed in honor of a general who had gained a decisive over.

Map Seat Box, Nsa Canada Player Registration, Bt Sport Box Office Ufc, Western Maryland Health System, Menorah For Sale, Top 10 Engineering Colleges In Bangalore, Film Art: An Introduction, Mannington Adura Max Canada,

This article was written by

Leave a Reply